Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0005554

Hồ sơ pháp lý

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTFV) CHÍNH THỨC ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ CHO CHI NHÁNH SÀI GÒN

Who makes the best fake tag heuer daytona replica? You'll find out about it on our website - vipwatches.to

rolex replica

replica relojes

BỘ TÀI CHÍNH

____

 

Số: 127/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

___________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 148/TĐG đối với Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Sao Mộc (Quyết định số 227/QĐ-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá); xóa tên Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Sao Mộc và toàn bộ thẩm định viên về giá hành nghề tại Công ty ra khỏi Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt làThông báo số 19/TB-BTC), kể từ ngày 13/01/2016, cụ thể:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Hoàng Linh

1978

Nam

Hà Nội

V09.252

01/07/2010

2

Nguyễn Huỳnh Như

1984

Nữ

Trà Vinh

TĐV

VII11.619

27/9/2012

3

Nguyễn Mạnh Hùng

1978

Nam

Hải Dương

TĐV

VIII13.812

10/12/2013

4

Nguyễn Vân Anh

1978

Nữ

Nghệ An

TĐV

VI10.328

05/10/2011

5

Nguyễn Văn Nhật

1983

Nam

Nam Định

TĐV

IX14.1169

20/01/2015

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

2.1.Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Trung

-Thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 03/3/2016 từ thẩm định viên Lê Minh Sơn - số thẻ 06078Đ1 cấp ngày 13/01/2009 sang thẩm định viên Nguyễn Đức Toàn - số thẻ V09.294 cấp ngày 01/7/2010.

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Trung:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Trung Kiên

03/7/1976

Nam

Quảng Ngãi

TĐV

X15.1323

28/12/2015

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện

Bổ sung Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá) kể từ ngày 03/3/2016 với 02 thẩm định viên về giá hành nghề, trong đó thẩm định viên Nguyễn Anh Tuấn được điều chuyển từ Công ty sang hành nghề tại Chi nhánh Công ty, cụ thể:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Anh Tuấn

1966

Nam

Hà Nam

GĐCN

III06135

13/01/2009

2

Bùi Thị Cẩm Ngọc

1983

Nữ

Quảng Ninh

TĐV

IX15.1360

28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Bổ sung Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc (thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá) kể từ ngày 03/3/2016 với 02 thẩm định viên về giá hành nghề, cụ thể:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Huy Chiểu

1982

Nam

Thái Bình

GĐCN

VII11.477

27/9/2012

2

Trần Thị Ngọc Diệp

1971

Nữ

Bắc Giang

TĐV

VII11.486

27/9/2012

Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công tyCP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Đình Thiện

1984

Nam

Hà Nội

TĐV

X15.1411

28/12/2015

2

Đinh Việt Khánh

1985

Nam

Thanh Hóa

TĐV

X15.1329

28/12/2015

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Công tyCP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Hải Phòng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Tú

1983

Nam

Hải Dương

TĐV

X15.1438

28/12/2015

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá – Chi nhánh Công tyCP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Duy Đức

1989

Nam

Nghệ An

TĐV

X15.1275

28/12/2015

Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Anh Tuấn

1986

Nam

Nam Định

TĐV

X15.1440

28/12/2015

2

Nguyễn Trung Dũng

1989

Nam

Hải Dương

TĐV

X15.1265

28/12/2015

3

Nguyễn Thị Dương Phương Thảo

1989

Nữ

Hà Nội

TĐV

X15.1405

28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Hiền

1990

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

X15.1293

28/12/2015

2

Ngô Việt Bách

1981

Nam

Bắc Giang

TĐV

X15.1239

28/12/2015

3

Lương Xuân Phong

1987

Nam

Bắc Ninh

TĐV

X15.1372

28/12/2015

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Phi Hùng

1973

Nam

Thanh Hóa

TĐV

X15.1308

28/12/2015

2

Nguyễn Tiến Dũng

1977

Nam

Quảng Trị

TĐV

X15.1263

28/12/2015

Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Quốc Hưng

1981

Nam

Hà Nội

TP

X15.1314

28/12/2015

2

Đặng Quốc Khánh

1986

Nam

Ninh Bình

TP

X15.1328

28/12/2015

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Lan

1959

Nữ

Thanh Hóa

X15.1333

28/12/2015

2

Nguyễn Hoàng Hồ Nam

1987

Nam

Thanh Hóa

TĐV

X15.1354

28/12/2015

Công ty TNHH Định giá CIMEICO

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Phương Mai

1983

Nữ

Bắc Ninh

TĐV

X15.1348

28/12/2015

2

Nguyễn Hạnh Nguyên

1990

Nữ

Hà Nội

TĐV

X15.1364

28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Chi nhánh Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Thái Thị Thu Hiền

1987

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

X15.1295

28/12/2015

 

- Xóa tên kể từ ngày 25/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Đình Quốc Minh

1975

Nam

Khánh Hòa

TĐV

III06114

13/01/2009

Công ty CP Thẩm định giá EXIM

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá EXIM:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Thị Kim Ngân

1989

Nữ

Tiền Giang

TĐV

X15.1357

28/12/2015

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn MHD

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn MHD:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số th

Ngày cấp

1

Nguyễn Kim Ngọc

1983

Nam

Phú Thọ

TĐV

X15.1361

28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Xóa tên kể từ ngày 01/02/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hồng Nhung

1980

Nữ

Hà Nội

TĐV

VIII13.899

10/12/2013

 

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn


replika klockoraaa replica uhrenDownload tài liệu
Hỗ trợ khách hàng replica watches

Hotline: 0983345216

Đối tác
Thời tiết
Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast